Het advies van de gemeente Schaarbeek

Vermits het een groots project betreft op een plek die aan de grens met de gemeente Schaarbeek ligt, moet ook die gemeente een advies geven. Dit wordt voorbereid door de Stedenbouwkundige diensten van de gemeente die de dossiers onder de loep nemen. Het College van Burgemeester en Schepenen bespreekt dan de zaak op de bijeenkomsten van 13 en 20 maart. Het advies is negatief.

Hieronder vindt u het persbericht daarover van de schepen van Stedenbouw van Schaarbeek, de heer Frédéric Nimal.

Project Newton : enige verbetering, maar nog steeds onvoldoende !

Op dinsdag 20 maart ll. heeft het College van Burgemeester en Schepenen het immobiliënproject Newton onderzocht met het oog op de formulering van een advies dat aan de Gemachtigde ambtenaar van het Brusselse gewest (die bevoegd is voor de aflevering van de stedenbouwkundige vergunning) moet worden overgemaakt, alsook aan de Overlegcommissie die op 27 maart as. door de Stad Brussel zal worden ingericht.

Frédéric Nimal, Schepen van Stedenbouw van de Gemeente Schaarbeek, stelt dat “dit project enige verbetering ten aanzien van het vorige project voorstelt, maar dat zij nog steeds grondig moet worden herzien. Het is inderdaad primordiaal dat zij niet uitgevoerd wordt ten koste van de leefkwaliteit van de buurtbewoners”.

Ter herinnering, een eerste project werd in 2016 door de bouwpromotor AG Real Estate ingediend bij de Gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het project beoogde de bouw op het Jamblinne de Meuxplein van een complex van drie grote gebouwen (van respectievelijk G+7, G+11 en G+15) met 4 handelszaken en 157 woningen, met inbegrip van drie ondergrondse niveaus waarvan 2 niveaus parking.

Dit project had terecht een sterke tegenkanting van de buurtbewoners teweeggebracht die zich tijdens het openbare onderzoek massaal hadden gemanisfesteerd.

Frédéric Nimal verduidelijkt dat het Schepencollege van Schaarbeek de mening van de buurt deelde en zich tijdens de Overlegcommissie op de Stad Brussel sterk kantte tegen dit project dat “zij onredelijk en buiten proportie beoordeelde”.

De Overlegcommissie volgde het standpunt van Schaarbeek en bracht een ongunstig advies over de aanvraag uit.

Enkele pistes werden aan de promotor gegeven om zijn project te verbeteren: beperken van de bovengrondse oppervlakte, sterk beperken van de bouwvolumes en van het verlies aan bezonning dat er uit voortvloeit, voorzien van een gedeeld gebruik van de parkings, behouden van het openbare karakter van het park Juliette Herman, …

Recent werd een nieuw gewijzigd project bij het gewest ingediend: zij voorziet nu de bouw van drie gebouwen met 152 woningen (G+6, G+4 en G+10), handelszaken en kantoren op het gelijkvloers en twee ondergrondse gemeenschappelijke parkings (152 voertuigen en 4 moto’s).

Gedurende het nieuwe openbare onderzoek dat tussen 2 en 16 maart ll. doorging, hebben opnieuw zeer veel buurtbewoners gereageerd.

Het Schepencollege blijft ongunstig staan ten aanzien van dit nieuwe project.

Zij waardeert de aangebrachte verbeteringen en staat gunstig tegenover het principe van de afbraak/heropbouw van het bestaande gebouw, de reconversie van het gebouw in kwalitatieve woningen (waaronder i.h.b. de woningen aangepast aan de personen met beperkte mobiliteit en de bejaarden), het aantal geplande parkeerplaatsen, de kantoor- en handelsbestemming van het gelijkvloers van de twee gebouwen en het behoud van het openbare karakter van het Juliette Hermanpark, maar zij stelt ook vast dat talrijke belangrijke problemen blijven bestaan.

In het bijzonder zal de impact van de gebouwen op het Jamblinne de Meuxplein (bouwvolumes, hoogte, bezonning, …) zeer groot zijn en de bouwvolumes moeten dus herzien worden om een betere integratie ervan in het omliggende stadsweefsel te bekomen.

Bovendien moet ook de typologie van de woningen herbekeken worden om het aantal studios een eenkamerappartementen gevoelig te verminderen (momenteel 50% van het project) en het aandeel van de grotere woningen te verhogen.

Niettegenstaande de geplande bouwwerken minder omvangrijk dan in het eerste project zijn, blijft het aantal woningen nagenoeg identiek wat een buitensporige bezettingsgraad met zich meebrengt” onderstreept Frédéric Nimal.

Het College is eveneens de mening toegedaan dat een collectieve voorziening op het gelijkvloers van een van de drie gebouwen zou moeten worden voorzien om te beantwoorden aan de noden die uit het project zullen voortvloeien.

Bovendien moeten ook parkeerplaatsen voor wagens en fietsen voor deze bestemmingen (handelszaken, kantoren en voorziening) worden voorzien.

Ook moet een systeem van parkingdelen met de wijk worden opgezet en moet de capaciteit van de fietslokalen worden verhoogd.

Tot slot moeten talrijke nabijheidsproblemen worden opgelost en de kwaliteit van bepaalde woningen en van de voortuin kan worden verbeterd.

De Overlegcommissie op de Stad Brussel zal over deze vergunningsaanvraag beraadslagen op 27 maart as.

Schaarbeek zal erop aanwezig zijn en haar standpunt verdedigen en hoopt opnieuw de leden van de Commissie te kunnen overtuigen van het feit dat het huidige project niet kan worden aanvaard en grondig moet worden gewijzigd.

Wij herinneren er nog aan dat de aflevering van deze vergunning onder de bevoegdheid van de Gemachtigde ambtenaar valt.